آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اساسنامه فدراسیون¬های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بیست و سوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه...
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تعیین شهرستان نهبندان (استان خراسان جنوبی) به مدت سه ماه از اول خرداد تا پایان مرداد...
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ارتقای بهره‌وری بخش سایر خدمات
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ارتقای بهره‌وری بخش صنعت
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بیست و دوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره‌برداری ژنتیکی موضوع ماده‌(۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از...
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ارتقای بهره‌وری بخش ارتباطات
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ارتقای بهره‌وری بخش آب، برق و گاز
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ارتقای بهره‌وری بخش ساختمان
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ارتقای بهره‌وری بخش حمل و نقل
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ارتقای بهره‌وری بخش نفت
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ارتقای بهره‌وری بخش معدن
۲۷/۰۴/۱۴۰۰