آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون تفسير قانون الحاق يک ماده به قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي...
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
قانون تفسير تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مديريت خدمات کشوري
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
قانون کمک به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غيردولتي
۱۷/۰۲/۱۳۹۹
اصلاحيه قوانين مندرج در روزنامه رسمي کشور مطابق درخواست اداره کل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۵/۰۱/۱۳۹۹
قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۰۶/۱۲/۱۳۹۸
قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
قانون الحاق بنادر شهيد بهشتي و شهيد کلانتري به محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
اصلاحيه قوانين مندرج در روزنامه رسمي کشور مطابق درخواست اداره کل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
قانون شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي
۱۶/۱۱/۱۳۹۸
قانون اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان «سازمان تروريستي»...
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
قانون تسهيل تسويه بدهي بدهکاران شبکه بانکي کشور
۱۰/۱۰/۱۳۹۸
اصلاحيه
۰۲/۱۰/۱۳۹۸