آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق عبارت به بند (۲) ماده (۱) آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱...
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
اصلاحيه دستورالعمل روش اجرايي و مدارک لازم جهت تشکيل پرونده کارفرما، صدور رواديد ورود با حق کار و همچنين...
۱۸/۰۷/۱۴۰۱
الحاق عبارت به تبصره ماده (۱) آيين‌نامه تشکل‌هاي مردم‌نهاد موضوع تصويب‌نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵هـ مورخ...
۱۶/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه انتظام‌بخشي شرکت‌هاي دولتي موضوع بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل...
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح مواد (۳) و (۷) آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
حذف تبصره ماده (۱۰) آيين¬نامه توليد، دانش¬بنيان و اشتغال¬زايي در صنعت نفت
۰۷/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۷/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۱۴) آيين‌نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح تبصره ماده (۴) آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۲۱) آيين نامه حمايت از توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه سلامت
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نظام رتبه‌بندي معلمان
۰۹/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌‌ها و اختراعات
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۰۷/۰۶/۱۴۰۱