آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي
۲۰/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقهبندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي با هر يک از سه گروه اقتصادي...
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح تبصره‌هاي (۱) و (۲) ماده (۱۳) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي...
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۰۳/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۲۷/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح بند (ز) اصلاحي ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها
۲۰/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور
۱۳/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاري) و ساماندهي...
۲۳/۰۳/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه ساماندهي مبادله در بازارچه‌هاي غيررسمي موقت مرزي
۲۳/۰۳/۱۳۹۷
اصلاح تبصره ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي...
۱۳/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح تبصره (۶) الحاقي به ماده (۸) اصلاحي آيين نامه اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق...
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۲۰/۰۱/۱۳۹۷