آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين¬نامه اجرايي ماده (۳) قانون حمايت از حقوق معلولان
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
آيين‌نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فني و ايمني
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
شيوه‌نامه‌هاي «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مجوزهاي دولتي و مجوزهاي مؤسسات خصوصي ارائه‌دهنده خدمات...
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۵) قانون حمايت از حقوق معلولان
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
آيين¬نامه اجرايي بند (۳) قانون الحاق يک ماده به قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران...
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
آيين نامه تشکيلات مرکز اطلاعات مالي
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح تبصره ماده (۸) آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي...
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)و (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي...
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي قانون تأسيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۲۰/۰۵/۱۳۹۸