آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)
۰۹/۰۸/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی...
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه...
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون هوای پاک
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک
۲۱/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۱۷/۰۷/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه¬های توسعه کشور
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
الحاق تبصره (۷) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه...
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
آیین‎‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون هوای پاک
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۱۴) قانون هوای پاک
۰۴/۰۷/۱۳۹۷