آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين¬نامه اجرايي حمايت از کسب¬وکارهاي برخط حوزه بيمه و تقويت نظام تنظيم¬گري حوزه بيمه¬هاي تجاري
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي ماده (۵) قانون جهش توليد دانش‌بنيان
۱۹/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (۱) قانون جهش توليد دانش بنيان
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه حمايت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال کشور
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
الحاق بند ۴ به ماده (۹) آيين نامه اجرايي قانون نظام رتبه بندي معلمان
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش توليد دانش بنيان
۰۷/۰۹/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۷/۰۹/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي ماده يک قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۲۰/۴/۱۳۸۸ مجمع تشخيص...
۰۷/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه استخراج رمز دارايي ها
۰۱/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيئت دولت و تشکيل شوراي اطلاع رساني دولت
۰۱/۰۹/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي جزء (۱)‌ بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۸/۱۴۰۱