آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
انتخاب رئيس و نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي هنر
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه «چارچوب تدوين اسناد ملي حوزه فرهنگ»
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه سياست‌هاي اجرايي و ضوابط اشتغال دانش‌آموختگان
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح ماده ۱۲ اساسنامه بنياد ملي نخبگان
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح و تکميل مفاد مصوبه سياست‌ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي راهبري پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح و تکميل مفاد مصوبه سياست‌ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲...
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي راهبري پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
تعيين نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي عضويت در هيأت عالي تجديدنظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
انتخاب اعضاي حقيقي هيأت امناي سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت مرکزي نظارت بر تشکل‌هاي اسلامي دانشگاهيان وزارت علوم،...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح و تکميل تبصره۱ ماده ۲ مصوبه سياست‌ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت در جمهوري...
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
مصوبه تأييد انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه اصلاح و تکميل تبصره۱ ماده۲ مصوبه سياست‌ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت در جمهوري...
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه ابقاي عضويت نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت عالي تجديدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش...
۲۲/۱۰/۱۳۹۸