آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت عالي تجديدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت نظارت بر مطبوعات
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت عالي تجديدنظر دانشگاه آزاد اسلامي
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت عالي تجديدنظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه ابقاي رئيس هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه تشکيل کارگروه تحولي دوره جديد فعاليت شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۲۵/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه اصل تأسيس صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف)
۰۸/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح و تکميل مصوبه راهبردها و اقدامات فرهنگي حمايت از کالاي ايراني در سطوح خانواده، جامعه و سازمان‌ها...
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح وظايف کميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه ضوابط و معيارهاي عمومي عضويت (وابسته، پيوسته و افتخاري)در فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب عضو جديد هيأت امناي دانشگاه شاهد
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده فرهنگستان زبان و ادب فارسي در هيأت امناي مشترک فرهنگستان‌هاي چهارگانه جمهوري اسلامي...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح و تکميل ماده ۱ اساسنامه دانشگاه فرهنگيان
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح تبصره ماده ۵ مصوبه اصلاحي اهداف، سياست‌ها و ضوابط نشر کتاب
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي عضويت در شوراي سياست‌گذاري مرکز ساماندهي ترجمه و...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰