آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران
۲۰/۰۹/۱۳۹۹
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه بين دولتهاي ساحلي درياي خزر در زمينه حمل و نقل
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
قانون اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
قانون الزام دولت به پرداخت يارانه کالاهاي اساسي
۱۵/۰۹/۱۳۹۹
قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
۰۵/۰۹/۱۳۹۹
قانون الحاق يک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۸/۰۸/۱۳۹۹
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه سلامت
۲۸/۰۸/۱۳۹۹
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
قانون تفسير بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۵) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي
۰۸/۰۸/۱۳۹۹
قانون فهرست قوانين و احکام منسوخ در حوزه محيط زيست
۰۸/۰۸/۱۳۹۹
قانون اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان
۱۴/۰۷/۱۳۹۹
قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مديريت خدمات کشوري
۱۴/۰۷/۱۳۹۹