آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۱۱۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۱۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۳۱۱۲ و ۳۱۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۱۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در نامه شماره ۴۷۵۷ ـ ۲۱۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۳...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره۳۱۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۵ ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ماده ۲ تصويب نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲ هـ...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ آن قسمت از ماده ۲ دستورالعمل اعلام کفايت دستاوردهاي...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با توجه به اينکه تعيين شرايط احراز رشته‌هاي شغلي...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصميم اداري شماره ۹۰۱۹/۲۸۱۶/۶۵۰ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹ معاون...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۵۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۸ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ ـ ۱۱/۵/۱۳۹۹...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۳۱۵۳ و ۳۱۵۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مفاد رأي شماره ۵ ـ ۲۰۱ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۹...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۴ و تبصره‌هاي آن از دفترچه عوارض و بهاي خدمات...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
نظام جامع عملياتي پدافند غيرعامل کشور
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «غيرمستقيم» در فرم‌هاي تنظيم شده توسط بانک...
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعيين سن حداکثر ۲۸ سال در شرايط و ضوابط استخدام...
۲۵/۰۱/۱۴۰۱