آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹
۲۰/۱۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص ارائه اطلاعات مورد نیاز معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور جهت بررسی شرکتهای متقاضی استفاده...
۲۰/۱۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص ارائه اطلاعات مورد نیاز به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی پرونده‌های مربوط به...
۲۰/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح تعرفه¬های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹
۲۰/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱) آیین¬نامه نحوه پرداخت حق¬الزحمه مجریان و ناظران انتخابات
۲۰/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره‌‌های ۱۱۵۳ و ۱۱۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۵۵ ـ ۴۲ـ ۴۱ـ ۳۵...
۱۸/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۱۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه‌های شماره ۸۶۳ ـ ۹/۴/۱۳۸۳، ۱۳۵۷ـ ۱۹/۴/۱۳۸۳،...
۱۸/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۱۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۷ مصوبه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۷ شورای هماهنگی...
۱۸/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض عدم ارائه خدمات سجلی برای افراد دارای...
۱۸/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۱۸۱ و ۱۱۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت جام...
۱۸/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری...
۱۸/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۱۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض...
۱۸/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۱۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۴/۷۱۰ـ ۶/۵/۱۳۹۷ معاون...
۱۸/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۱۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص ـ ۲۳/۳/۱۳۹۶ مدیرکل...
۱۸/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به اصلاح...
۱۸/۱۱/۱۳۹۹