آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تنفيذ مواد (۱) تا (۷) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳۵) و رديف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
حذف ماده (۱۱) آيين‌نامه دورکاري (کار در خانه)
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
آيين¬نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از حق¬التوليه و حق¬النظاره و ميزان حق‏الزحمه امين يا هيأت امناي اماکن...
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي ماده (۶۱) الحاقي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
الحاق تبصره به بند (ث) ماده (۱) آيين¬نامه اجرايي ماده (۴۶) قانون رفع موانع توليد رقابت¬پذير و ارتقاي...
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
اصلاح آيين‌نامه پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
آيين¬نامه اجرايي بند (ط) ماده (۲۹) قانون مديريت خدمات کشوري
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه صنايع پايين¬دستي نفت¬خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص اعلام تعطيل رسمي (عمومي) روز دوشنبه ۱۶/۱۰/۱۳۹۸ در استان تهران و روز سه‌شنبه ۱۷/۱۰/۱۳۹۸...
۲۴/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۸) آيين‌نامه اجرايي بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور
۲۴/۱۰/۱۳۹۸
الحاق تبصره به ماده (۷۷) آييننامه اجرايي قانون امور گمرکي
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح آيين‌نامه ارزش¬گذاري دارايي‌هاي نامشهود در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
الحاق جزء (۳) به بند (ب) ماده (۳۵) آيين¬نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۲۵/۰۹/۱۳۹۸