آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت مبلغ چهل هزار (۰۰۰ر۴۰) ریال به داروخانه‌ها به ازای هر فقره نسخه‌پیچی الکترونیکی
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۰، برای کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت مشوق برای آماده¬سازی و ثبت گزارش¬های ساختارمند آسیب¬شناسی (پاتولوژی) سرطان¬ها
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص پوشش بیمه‌های پایه برای تشخیص زودهنگام در سرطانهای روده بزرگ، پستان و دهانه رحم
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص الحاق ماده (۳) مکرر به آیین¬نامه اجرایی ماده (۵) قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری...
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان قشم استان هرمزگان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای خانلق دهستان زیارت بخش مرکزی شهرستان شیروان استان خراسان شمالی، به شهر
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خاتم استان یزد
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ایذه استان خوزستان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای زهوکی دهستان بندزرک بخش بندزرک شهرستان میناب استان هرمزگان، به شهر
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بروجرد استان لرستان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای بندر لافت دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان قشم استان هرمزگان، به شهر
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان میناب استان هرمزگان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰