آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين¬نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۳) آيين¬نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
آيين¬نامه اجرايي تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۴/۰۴/۱۳۹۹
آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از حق‌التوليه، حق‌النظاره و هداياي مستقل و ميزان حق‏الزحمه امين يا هيأت...
۰۴/۰۴/۱۳۹۹
آيين‌نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
۱۹/۰۳/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۹/۰۳/۱۳۹۹
آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۹/۰۳/۱۳۹۹
آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۹/۰۳/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۹/۰۳/۱۳۹۹
دستورالعمل ترکيب و چگونگي تشکيل هيأت فني اشتغال اتباع خارجي در استانها موضوع تبصره ماده (۱۷) آيين‌نامه...
۱۹/۰۳/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص)...
۱۵/۰۲/۱۳۹۹
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۴/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند(و) و جزء‌هاي(۳ـ۲) و(۴ـ۲) بند(و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹