آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان
۱۳/۰۳/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه (موضوع ماده (۵۷) قانون بیمه اجباری خسارات وارد...
۲۱/۰۲/۱۳۹۸
الحاق تبصره‌ به بند (ث) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای...
۱۴/۰۲/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح...
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست...
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
الحاق ماده (۱۸۹) مکرر به آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
آیین نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
۰۹/۱۲/۱۳۹۷