آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص بسته سیاستی حمایت از کشاورزی...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدرضا مرتضوی به عنوان استاندار اصفهان
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مهدی دوستی به عنوان استاندار هرمزگان
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۱۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۷۱۸۹ـ ۱۴/۲/۱۳۹۹ معاون توسعه مدیریت...
۱۴/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۱۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۳۵۸۶/۹۸/۳۳ـ ۸/۱۰/۱۳۹۸ شورای...
۱۴/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۱۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۹ دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی یک...
۱۴/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره۱۱۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۹ عوارض مصوب سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای...
۱۴/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره۱۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع...
۱۴/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۱۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شمار ۱۶۸۴۰/۹۹/۱۰۶ـ ۸/۷/۱۳۹۹ مدیر کل...
۱۴/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۱۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد...
۱۴/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۱۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال رأی شماره ۳۹۵۷۵/۶۰ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۹ شورای عالی...
۱۴/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۱۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۹ کارگروه آرد و...
۱۴/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۱۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس و اوراق...
۱۴/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴۱ سال ۱۳۹۶، ماده ۲۸ سال ۱۳۹۷، ماده...
۱۴/۰۷/۱۴۰۰