آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۱۲۸۱۵۳ هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۹ از ماده ۱، عبارت «يا...
۱۸/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۳۴۴۴۲ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند هاي (۱ـ۲۴) و (۲۴ـ۱ـ۱) و ۲۴ـ۱ـ۱۱...
۱۸/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۳۳۰۰۳ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره (۷ـ۲) عوارض مازاد...
۱۸/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۳۰۹۲۱ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳۹ عوارض ارزش افزوده ناشي...
۱۸/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۶۷۵۳۷ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۹۱۹/۹/۰۱/۲۸ مورخ...
۱۸/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۶۵۴۶۷ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۷ عوارض سالانه سطح شهر ابطال...
۱۸/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۱۸۱۲۸ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه به شماره ۳۶۱/۳۴۲ـ ۱۵/۲/۹۷...
۱۸/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۰۱۶۹۲ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۵ و۶ بند ۴ـ۲ـ۴ـ ۱۹ مابه‌التفاوت...
۱۸/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۹۵۷۷۲ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبات شوراهاي اسلامي شهر بيرجند...
۱۸/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۹۴۷۴۸ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ ماده ۲۹ دفترچه تعرفه عوارض...
۱۸/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۵۳۳۶۱ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره‌هاي ۸ ،۱۰ ، ۲۵ ، ۲۶ از...
۱۸/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۶۸۹۲۸هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلي و بهاي...
۱۸/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۷۳۷۳۶ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه...
۱۸/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۱۱۹۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: موارد ابطال شده و ابطال نشده برخي از مواد و تبصره‌هاي...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۱۱۹۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: موارد ابطال شده و ابطال نشده برخي از مواد و تبصره‌هاي...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳