آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۲۵۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ بندهاي ۲و۳ تبصره ۱۵ از قسمت توضيحات تعرفه...
۰۶/۰۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۵۱۲۳/ت۵۶۸۹۷هـ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰
۰۶/۰۲/۱۴۰۱
قانون اصلاح تبصره ماده (۲۰۶) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۰۶/۰۲/۱۴۰۱
اصلاحيه قانون اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۰۱/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه تشکيل کارگروه ملي ادبيات خلاق
۰۱/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي درخصوص لزوم اصلاح مصوبه هشتمين جلسه مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ اين شورا
۰۱/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شوراي اسلامي شهر ابهر با عنوان بهاي خدمات...
۰۱/۰۲/۱۴۰۱
آيين نامه حمايت از توليد دانش‎بنيان و اشتغال‎آفرين در بخش کشاورزي و منابع طبيعي
۰۱/۰۲/۱۴۰۱
نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۱/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: موافق اعمال ماده ۹۱ و رفع تعارض بين آراي هيأت عمومي...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «و تعهدات» در بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۸/۲۰۰ـ۲۱/۱۲/۱۳۹۸...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ مکاتبه شماره ۱۳۱۳۱۳ـ ۱۹/۸/۱۴۰۰ معاون توسعه...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۳۲۴۲ الي ۳۲۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۳ـ۸ـ۶ ضوابط طرح تفصيلي...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه ۴۷۰/۳۵۶۹۷۹/۲۷۷۵ ـ۱۹/۵/۱۴۰۰ آموزش و پرورش...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير نامه شماره ۸۴۸۵/۲۳۲/ص ـ ۱۱/۸/۱۴۰۰ مديرکل...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱