آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي
۰۶/۱۲/۱۳۸۴
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تهران
۰۶/۱۲/۱۳۸۴
الحاق يک تبصره به بند « ب» ماده۳ اهداف، سياستها و ضوابط نشر کتاب
۰۶/۱۲/۱۳۸۴
انتخاب دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۰۶/۱۲/۱۳۸۴
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي بوعلي سيناي همدان، شهيدباهنر کرمان، شهرکرد و پيام نور (مصوب جلسه ۵۷۲ مورخ...
۰۱/۱۰/۱۳۸۴
راهبردها و راهکارهاي ارتقاي فعاليت‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
۲۳/۰۹/۱۳۸۴
سياستهاي توزيع و نمايش فيلم‌هاي سينمايي و مواد سمعي و بصري خارجي
۱۴/۰۹/۱۳۸۴
انتخاب نمايندگان وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و علوم، تحقيقات و فناوري در هيئت حمايت از کرسي‌هاي...
۱۴/۰۹/۱۳۸۴
نحوه تأسيس جوامع علمي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
۱۴/۰۹/۱۳۸۴
تعيين روز همبستگي با کودکان و نوجوانان فلسطيني
۱۴/۰۹/۱۳۸۴
شمول صلاحيت مؤسسه آموزش از راه دور به دوره پيش دانشگاهي
۱۴/۰۹/۱۳۸۴
ماده واحده نحوه اجرايي نمودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط شوراهاي اقماري و شوراهاي وابسته
۱۴/۰۹/۱۳۸۴
متمم آيين‌نامه شوراي ارزشيابي هنرمندان، نويسندگان و شاعران کشور
۲۹/۰۸/۱۳۸۴
عضويت رئيس يا نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در شوراي فرهنگ عمومي
۲۵/۰۸/۱۳۸۴
اعطاء صلاحيت رسيدگي به درخواست تأسيس جوامع علمي به کميسيون موضوع ماده (۴) آئين‌نامه تأسيس انجمن‌هاي علمي،...
۲۵/۰۸/۱۳۸۴