آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره ماده (۳۷) آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۲۷/۰۱/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
۲۴/۱۰/۱۳۹۸
آيين نامه تبليغات در حوزه پولي و بانکي کشور موضوع بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه...
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
آيين‌نامه تشويق و حمايت از نخبگان و سرآمدان شاهد و ايثارگر
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
آيين‏نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح بندهاي (۷) و (۸) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي بند (۳) قانون الحاق يک ماده به قانون تعيين تکليف استخدامي...
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي ماده (۹) قانون حمايت از حقوق معلولان (آموزش عالي رايگان افراد داراي معلوليت نيازمند)
۱۴/۰۸/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي
۳۰/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح تبصره (۴) ماده (۴) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۲۶) آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح آيين‌نامه استخدامي دهياري‌هاي کشور
۰۱/۰۷/۱۳۹۸