آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه اجرايي مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۶/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه حمايت از نخبگان غيرايراني
۱۶/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ن) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۱) آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي استان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۶) آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح تبصره ماده (۱) آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي استان‌ها
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۱۵) آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه کاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه...
۱۸/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح تبصره (۲) اصلاحي ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰۷) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
الحاق جزء (۷) به بند (الف) ماده (۴) آيين¬نامه راجع به نحوه تشکيل کميسيون¬هاي مشترک با کشورهاي خارجي
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح و تنفيذ آيين نامه اجرايي بند (ل) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۳۳) آيين¬نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
الحاق بند (۲۰) به ماده (۱) آيين¬نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ي)، (ک) و (ل)...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه نحوه تشکيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري موضوع ماده (۲۱) تنفيذي قانون برنامه...
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۰۸/۱۲/۱۴۰۱