آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيأت دولت و تشکيل شوراي اطلاع رساني دولت
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح بند (ت) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۳) قانون هواي پاک
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آيين‏نامه تشکل‏هاي مردم‏نهاد
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۵) آيين نامه اجرايي ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۳) آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۲۷/۰۳/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي...
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۱۳) آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور
۲۵/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴) آيين نامه جلوگيري از تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالاب ها
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۱۹۰) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح ماده(۳) آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره(۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۲۵) آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانکاران
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (چ) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۶/۱۲/۱۳۹۷