آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه اجرايي بند (د) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (ع) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (ث) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه نحوه تخصيص اعتبار مالياتي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه توليدکنندگان مواد و...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (ن) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
دستورالعمل ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره/هيئت عامل شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي قانون زکات
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات...
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه داخلي هيئت دولت
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۱۰/۰۵/۱۴۰۲