آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص سقف خالص پرداختي ماهانه در سال به افرادي که به نمايندگي از سوي دولت و يا توسط مقامات...
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص فراهم کردن زمينه اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، وزارت علوم...
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص مبلغ پانزده هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۵) ريال به منظور برگزاري...
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نقطه ميل مرزي (۱۴۲) (منطقه باغ سيروس گيلان)، به جاي مرز مجاز زميني آستارا،...
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نقطه مرزي چشمه ثريا در استان آذربايجان غربي، به‏عنوان راه مجاز گمرکي براي ورود...
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نقطه مرزي کلاله در استان آذربايجان شرقي،به‏عنوان راه مجاز گمرکي براي ورود و...
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تسهيلات وجوه اداره...
۲۱/۰۳/۱۴۰۳
مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۳۵۴ مورخ ۲/۲/۱۴۰۳ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعيين تکليف اعتبار...
۲۱/۰۳/۱۴۰۳
مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۵۴ مورخ ۲/۲/۱۴۰۳ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري مصوبات شماره...
۲۱/۰۳/۱۴۰۳
قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم)
۱۷/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شرکت‌هاي‌ دولتي‌ مديريت شبکه برق ايران، برق منطقه‌اي...
۰۹/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص حق استفاده فدراسيون¬هاي‏ (هيئت‏هاي) ورزشي از هشت فقره اماکن ورزشي در استان‏هاي آذربايجان...
۰۹/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري بهره‌برداري از پلاک ثبتي (۳۴) فرعي از (۳۵۰۹) اصلي، واقع در بخش (۳) تهران،...
۰۹/۰۳/۱۴۰۳
مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۵۴ مورخ ۲/۲/۱۴۰۳ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه و الزامات اجازه...
۰۹/۰۳/۱۴۰۳
برنامه موضوع ماده (۱۰) قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق
۰۹/۰۳/۱۴۰۳