آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نرخ بهاي خدمات صدور گواهي معاينه فني ماشيني (مکانيزه) خودروها و موتورسيکلت‌ها
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تأمين هزينه تجهيز و تعمير بالگردهاي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد گلمان
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد مهرگان
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۱) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
آيين نامه حمايت از نخبگان ايراني
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان خراسان شمالي
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان خراسان رضوي
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان خوزستان
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان لرستان
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تغيير افق طرح جامع شهر جيرفت
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سياست هاي کلي دولت مبني بر کاهش تراکم ناخالص واحدهاي...
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تعارضات مالکيتي در محدوده مصوب براي احداث شهرک نيشتمان...
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تعارضات مالکيتي در اراضي موسوم به ۵۰۰هکتاري غرب شهرصدر
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص امکان سنجي و مکان يابي شهرجديد کوشک در شهرستان پارسيان
۲۰/۱۲/۱۴۰۱