آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص ايجاد زمينه‌هاي تشويق...
۱۲/۰۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص مسافرت وزيران جهاد کشاورزي و نفت به کشورهاي برزيل، کوبا، نيکاراگوئه و ونزوئلا
۱۲/۰۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تعيين اعضاء موظف و غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم
۱۲/۰۲/۱۴۰۱
نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق
۱۲/۰۲/۱۴۰۱
قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار
۱۲/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده۱۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم در...
۰۸/۰۲/۱۴۰۱
اصلاح بند (۳) تصويبنامه شماره ۱۶۰۲۴۹/ت۵۹۳۹۷هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰
۰۸/۰۲/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۸/۰۲/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ي)، (ک)، و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون...
۰۸/۰۲/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۸/۰۲/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۸/۰۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص حذف معاونان اجرايي و اقتصادي رييس جمهور از ترکيب کميسيون اقتصاد موضوع بند (۱) ماده...
۰۸/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص انتزاع روستاي گرجي محله از شهر رستمکلا
۰۶/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه تفويض وظايف و اختيارات لازم در خصوص ارتقاي اعضاي هيأت علمي، پذيرش دانشجو و گسترش، هماهنگي و برنامه‌ريزي...
۰۶/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۵۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۴۴۸۶/۷/ک ـ ۲۹/۸/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر...
۰۶/۰۲/۱۴۰۱