آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه « انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت کشور»
۲۱/۰۵/۱۳۸۷
ماده واحده « اصول حاکم بر سياست‌هاي کلي، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي برنامه...
۲۱/۰۵/۱۳۸۷
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه شهيد بهشتي»
۲۱/۰۵/۱۳۸۷
سياست‌ها و ضوابط پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)(مصوب جلسه ۶۲۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۷ شوراي عالي انقلاب...
۰۹/۰۳/۱۳۸۷
مصوبه « اصلاح و تکميل ماده۳ آيين‌نامه تشکيل هيأت حمايت از کرسي‌هاي نظريه‌پردازي و مناظره» (مصوب جلسه...
۰۹/۰۳/۱۳۸۷
مصوبه « الحاق يک تبصره به ماده۳ و تکميل بند۵ ماده۵ آيين‌نامه تشکيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها...
۰۹/۰۳/۱۳۸۷
مصوبه « انتخاب يک عضو صاحبنظر در هيأت حمايت از کرسي‌هاي نظريه‌پردازي و مناظره» (ويژه معارف و علوم انساني)(مصوب...
۰۹/۰۳/۱۳۸۷
ماده واحده «شمول مصوبات هيأت امناء دانشگاه علوم پزشکي تهران به اعضاي هيأت علمي سازمان انتقال خون» مصوب...
۰۵/۰۳/۱۳۸۷
انتخاب سه عضو صاحبنظر منتخب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مرکز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم...
۲۰/۰۱/۱۳۸۷
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تهران» (مصوب جلسه ۶۲۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
۲۰/۰۱/۱۳۸۷
ماده واحده « انتخاب ۶ عضو صاحبنظر کارگروه تهيه آيين‌نامه‌هاي مربوط به پيوست فرهنگي طرح‌هاي اقتصادي و...
۲۰/۰۱/۱۳۸۷
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پايه دامغان (مصوب جلسه ۶۱۹ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
۲۰/۰۱/۱۳۸۷
ماده واحده « خروج دانشکده بيمه اکو از شمول مصوبه لزوم تدريس به زبان فارسي در کليه دانشگاهها و مؤسسات...
۲۰/۰۱/۱۳۸۷
ماده واحده « خروج دانشکده بيمه اکو از شمول مصوبه لزوم تدريس به زبان فارسي در کليه دانشگاهها و مؤسسات...
۲۰/۰۱/۱۳۸۷
آئين‌نامه تشکيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور(مصوب جلسه ۶۰۸ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶...
۱۵/۱۲/۱۳۸۶