آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه اجرايي بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۱۱/۰۹/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي معافيت تحصيلي
۱۱/۰۹/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي بند (۱۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۰۴/۰۹/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۷/۰۸/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي
۲۰/۰۸/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۱۵/۰۸/۱۳۹۲
دستورالعمل چگونگي تشکيل و اداره جلسات هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي
۰۸/۰۸/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۳/۰۷/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي ماده (۶) قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل کشتيراني در مقابل آلودگي به مواد...
۱۸/۰۷/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۸۷) و بند (الف) ماده (۱۹۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه...
۰۸/۰۷/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۱۲) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي
۰۴/۰۷/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي نحوه اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن براي اسکان موقت
۰۴/۰۷/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۰۲/۰۷/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي بند (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۰۲/۰۷/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي تبصره بند (۷۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۰۲/۰۷/۱۳۹۲