آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه اجرايي بند(هـ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۷/۰۳/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي قانون تعاوني نمودن توليد و يکپارچه¬شدن اراضي
۲۵/۰۳/۱۴۰۰
آيين‌نامه هماهنگي پيشگيري و مديريت پديده گرد و غبار
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي ماده (۸) قانون هواي پاک
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
آيين¬نامه مستندنگاري و ثبت تصويري طرح¬ها و پروژه¬هاي کشور
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ک) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل...
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۸/۰۳/۱۴۰۰
الحاق تبصره (۳) به ماده (۷) آيين¬نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مديريت خدمات کشوري
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
آيين نامه پاسداري از ميراث فرهنگي ناملموس شهرها و روستاها
۰۲/۰۳/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۲/۱۴۰۰
آيين¬نامه موارد توقيف موقت يا لغو هرگونه اجازه نامه يا گواهينامه يا پروانه صادره يا توقيف وسايل پرنده...
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي تبصره (۵) بند (ب) ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت...
۲۷/۰۸/۱۳۹۹