آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه چگونگي هزينه کرد وجوه حاصل از حق‌التوليه، حق‌النظاره و هداياي مستقل و ميزان حق‎‌الزحمه امين...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي حمل و نقل دانش آموزان
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
آيين‌نامه تعرفه نرخ آگهي‌هاي دولتي براي سال ۱۴۰۲
۰۶/۰۸/۱۴۰۲
آيين‌نامه تأييد صلاحيت شرکت‌هاي مشاور در زمينه حفاظت فني و خدمات ايمني کار
۰۱/۰۸/۱۴۰۲
آيين¬نامه شوراي فرهنگي و اجتماعي خانواده و زنان (ستاد راهبري و نظارت خانواده و زنان)
۲۹/۰۷/۱۴۰۲
آيين نامه اجرايي بند (ع) تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
آيين¬نامه اجرايي جزء (۱) بند (ف) و جزء (۴) بند (ل) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
آيين¬نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
آيين نامه اجرايي قانون تصويب مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقي (پروتکل)...
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه سازماندهي و استفاده از ظرفيت تشکل‌هاي مردمي، داوطلبان و بخش خصوصي در مديريت بحران
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
دستورالعمل نحوه فروش کالاي قاچاق ازطريق حراج عمومي
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيئت مديره/ هيئت عامل و همچنين افرادي که به نمايندگي صاحب...
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح بند (۱) ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي حمايت بيمه‌اي از مادران غيرشاغل (خانه‌دار) داراي سه فرزند و...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲