آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايت قيمتي...
۰۴/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايت قيمتي...
۰۴/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۲۱) آيين نامه حمايت از توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه سلامت
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح تبصره ماده (۴) آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۱۴) آيين‌نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح بند (۲) تصويب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۹
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۷۴۱۱۹/ت۶۰۰۷۱هـ مورخ ۴/۵/۱۴۰۱
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه نظارت بر ارايه خدمات ناوبري هوايي غيرنظامي
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه غيرفعال نمودن کارپوشه مؤديان موضوع تبصره ماده (۲۴) قانون ماليات بر ارزش افزوده
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع حمايت از توليد گوشي‌هاي هوشمند...
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (۱۷) قانون جهش توليد دانش بنيان
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
اقدامات و نظارتهاي لازم به منظور اجتناب از هزينه‌کرد اعتبارات در امور زايد و انضباط مالي بيشتر کليه دستگاههاي...
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اقدام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارتقاي سامانه هاي موجود و يا راه اندازي...
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص صدور مجوز اقامت پنج ساله وزارت کشور براي اتباع خارجي که حداقل معادل يکصد هزار (۰۰۰ر۱۰۰)...
۳۱/۰۶/۱۴۰۱