آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح جامع شهر جديد شيرين شهرالحاق اراضي با...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۷ از مصوبه جلسه شماره ۱۴۷ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ شوراي...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
الحاق بند (۲۰) به ماده (۱) آيين¬نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ي)، (ک) و (ل)...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۵/ت۶۰۳۷۴هـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۶/ت۵۸۸۹۱هـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
مصاديق موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي که عدم ورود کالا عمدي نيست، موضوع تبصره بند (الف) ماده...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص ممنوعيت هرگونه فعاليت در خصوص تعديل وضع آب و هوا و بارورسازي ابرها توسط اشخاص حقيقي...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص خريد يک دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط پژوهشکده بيمه وابسته به بيمه مرکزي جمهوري...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعديل مبالغ مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامي ـ مصوب۱۳۹۲ـ و بند (ب) ماده (۵۲۹)...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت و محدوده منطقه ويژه اقتصادي شهرضا
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تسويه و تهاتر بدهي شرکت¬هاي دولتي زيرمجموعه وزارت نيرو (شرکت مادرتخصصي توليد نيروي...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت مبلغ چهارصد و هشتاد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۸۰) ريال تسهيلات بانکي ارزان¬قيمت...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تأمين هزينه انجام اقدامات پيشگيرانه در برابر مخاطرات طبيعي و کاهش خطرپذيري ناشي...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص برگزاري مسابقات علمي جهاني (المپياد) فيزيک در سال ۱۴۰۳ توسط وزارت آموزش و پرورش
۲۲/۱۲/۱۴۰۱