آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۴۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۶ مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ شورای...
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۵۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت ج از جزء۲ـ۲ـ۲ (شرایط‌اختصاصی) از بند ۲ـ۲...
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص حمایت از کشاورزان حاصلخیزی،...
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۶) اصلاحی آیین نامه اجرایی بند(۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین...
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۸۱۱/ت۴۹۶۵۴هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمیعاد صالحی به عنوان رییس هیأت‌مدیره و مدیر عامل شرکت راه¬آهن جمهوری...
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای داود منظور به عنوان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
رأی شماره ۲/۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رأی اصلاحی نسبت به پرونده ۹۹۰۰۲۳۲ صادر گردید
۲۶/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۴۰۹ و ۱۴۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۴...
۲۶/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری در حدی...
۲۶/۰۷/۱۴۰۰
بخشنامه قوه قضائیه در خصوص تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحدهای قوه قضاییه...
۲۶/۰۷/۱۴۰۰
رأی اصلاحی ۲/۱۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۲۵۴و۱۲۵۵ دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور...
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
الحاق تبصره (۵) به ماده(۱) آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی...
۲۵/۰۷/۱۴۰۰