آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه درخصوص ضريب حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش-عالي و قضات و ضريب حقوق شاغلين...
۱۹/۰۲/۱۴۰۱
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۹/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۶۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند۲ بخشنامه شماره ۷۳۱ـ۲/۲۰ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ وزير...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ تعرفه شماره ۲ـ۱۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداري...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق قسمت (ب) و بند (ج) و جدول ذيل آن از بخشنامه...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۴ الي...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۳۱۲ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱و۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف‌هاي ۷و۸ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره۱ تعرفه شماره ۲ـ۱۶ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) مصوبه چهل و هشتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۷۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ تبصره‌هاي ۱۵ و ۴۶ از مصوبه شماره ۹۶۵/۱۴۰۰/۵/ش...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
دستورالعمل موضوع ماده ۱۰ آيين‌نامه نحوه تشکيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيأت داوري موضوع ماده ۲۰...
۱۲/۰۲/۱۴۰۱