آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح ماده (۶۱) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
۲۵/۰۷/۱۳۹۱
قانون الحاق يک تبصره به بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۲۸/۰۶/۱۳۹۱
قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب۱۳۷۱
۲۳/۰۶/۱۳۹۱
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن جهاني زيرساختارهاي حمل و نقل دريايي پيانک (PIANC)
۲۳/۰۶/۱۳۹۱
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي اتحاديه زنبورداران
۲۱/۰۶/۱۳۹۱
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي پارکهاي علمي
۲۱/۰۶/۱۳۹۱
قانون الحاق تشريفات (پروتکل) آمادگي، واکنش و همکاري منطقه‌اي در مبارزه با سوانح آلودگي نفتي الحاقي به...
۲۱/۰۶/۱۳۹۱
قانون تشريفات (پروتکل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و برنامه اسکان انساني سازمان...
۲۱/۰۶/۱۳۹۱
قانون تعيين حدود مسؤوليت شرکتهاي هواپيمايي ايراني
۲۱/۰۶/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتکل)...
۲۱/۰۶/۱۳۹۱
قانون تعيين تکليف استخدامي مربيان حق‌التدريس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور به رسمي و پيماني
۱۶/۰۶/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۶/۰۶/۱۳۹۱
قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح...
۰۹/۰۶/۱۳۹۱
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي مخابرات هوانوردي
۰۸/۰۶/۱۳۹۱
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء
۰۸/۰۶/۱۳۹۱