آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون الحاق تشريفات (پروتکل) آمادگي، واکنش و همکاري منطقه‌اي در مبارزه با سوانح آلودگي نفتي الحاقي به...
۲۱/۰۶/۱۳۹۱
قانون تشريفات (پروتکل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و برنامه اسکان انساني سازمان...
۲۱/۰۶/۱۳۹۱
قانون تعيين حدود مسؤوليت شرکتهاي هواپيمايي ايراني
۲۱/۰۶/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتکل)...
۲۱/۰۶/۱۳۹۱
قانون تعيين تکليف استخدامي مربيان حق‌التدريس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور به رسمي و پيماني
۱۶/۰۶/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۶/۰۶/۱۳۹۱
قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح...
۰۹/۰۶/۱۳۹۱
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي مخابرات هوانوردي
۰۸/۰۶/۱۳۹۱
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء
۰۸/۰۶/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۶/۰۵/۱۳۹۱
آيين‌نامه هيأت مشاورين تدوين، تنقيح و تفسير قوانين
۲۶/۰۵/۱۳۹۱
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه منطقه‌اي استانداردسازي، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحيت و...
۲۴/۰۵/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۴/۰۵/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۶/۰۵/۱۳۹۱
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون ورود موقت
۰۲/۰۵/۱۳۹۱