آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون الحاق کميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال‌احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (۱۷۲)...
۰۵/۱۱/۱۳۹۱
قانون چگونگي تأمين عوارض شهرداري و هزينه انشعاب‌هاي مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي احداث شده توسط خيّران
۰۵/۱۱/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و کيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين
۰۵/۱۱/۱۳۹۱
آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي
۰۳/۱۱/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۸/۱۰/۱۳۹۱
قانون اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۲۸/۱۰/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه همکاري حقوقي و قضائي در امور کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق
۲۰/۱۰/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه همکاري حقوقي و قضائي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت...
۲۰/۱۰/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۰/۱۰/۱۳۹۱
قانون الحاق يک تبصره به بند (۴۴) و يک تبصره به بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۱۲/۱۰/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۳۰/۰۹/۱۳۹۱
اصلاحيه قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات...
۳۰/۰۹/۱۳۹۱
نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۸/۰۹/۱۳۹۱
قانون اصلاح قانون دريايي ايران
۲۸/۰۹/۱۳۹۱