آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده
۱۳/۰۴/۱۳۹۲
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري
۱۳/۰۴/۱۳۹۲
قانون تأمين کالاهاي اساسي براي اقشار آسيب‌پذير
۱۰/۰۴/۱۳۹۲
قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۸/۰۳/۱۳۹۲
قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
۲۸/۰۳/۱۳۹۲
قانون اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي
۰۸/۰۳/۱۳۹۲
قانون مجازات اسلامي
۰۶/۰۳/۱۳۹۲
قانون تفسير جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمين اجتماعي
۲۶/۰۲/۱۳۹۲
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۸/۰۲/۱۳۹۲
قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي
۱۵/۰۲/۱۳۹۲
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۳/۰۲/۱۳۹۲
قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران
۰۳/۰۲/۱۳۹۲
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۸/۰۱/۱۳۹۲
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۶/۰۱/۱۳۹۲
قانون حمايت خانواده
۲۲/۰۱/۱۳۹۲