آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۳) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون اساسنامه کميسيون دامپزشکي سازمان همکاري‌هاي اقتصادي(اکو)
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون موافقتنامه همکاري بين وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت کشور فدراسيون روسيه
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون تعيين تکليف تأمين اجتماعي اشخاصي که ده سال و کمتر حق بيمه پرداخت کرده‌اند
۲۵/۰۸/۱۳۹۲
قانون تفسير قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران...
۲۰/۰۸/۱۳۹۲
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي...
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري...
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهيهاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
قانون تفسير بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۰۶/۰۸/۱۳۹۲