آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آيين نامه اجرايي جزءهاي (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه...
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح آيين¬نامه چگونگي تشکيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملکرد انجمن¬هاي صنفي و کانون¬هاي مربوط
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۹) آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و کلان‌شهرها
۰۲/۱۱/۱۳۹۹
آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۴) آيين نامه حمايت از شرکت هاي نوپا
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي و دفاترخدمات الکترونيک انتظامي
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۱/۱۰/۱۳۹۹
آيين نامه اجرايي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران
۱۱/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان
۱۱/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي...
۱۱/۱۰/۱۳۹۹
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دايمي برنامه هاي توسعه کشور
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
الحاق يک تبصره به ماده ۵ آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
اصلاح بند (۹) الحاقي به ماده (۱) آيين¬نامه اجرايي بند (۳) قانون الحاق يک ماده به قانون تعيين‌تکليف استخدامي...
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح آيين‌نامه داخلي شوراي عالي استان‌ها
۰۷/۰۸/۱۳۹۹