آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين¬نامه اجرايي قانون تعرفه¬گذاري خدمات پرستاري و تعديل کارانه¬هاي پرستاري
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي قانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستي
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
آيين¬نامه حمايت از مالکان، متصرفان قانوني و بهره¬برداران خصوصي و غيردولتي آثار غيرمنقول و بافت¬هاي تاريخي...
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي شرايط دسترسي و نحوه بهره‌برداري ژنتيکي موضوع ماده(۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع...
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آيين¬نامه تعيين مشوق¬هاي موضوع جزء (۴) بند (ب) ماده‌(۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي...
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آيين‎نامه نحوه تأمين، نگهداري و هماهنگي تجهيزات و ماشين‌آلات در مديريت بحران
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي بند (ب) تبصره‌(۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آيين‌نامه اتصال کتابخانه‌ها به شبکه کتابخانه‌ها و مراکز اسناد به شبکه اسناد کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي بند (ج) تبصره‌(۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون مديريت بحران کشور
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
آيين نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۷/۰۴/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۰۷/۰۴/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۷/۰۴/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي ماده (۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
۰۷/۰۴/۱۴۰۰
آيين نامه اجرايي طرح اقدام ملي مسکن
۳۱/۰۳/۱۴۰۰