آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۷۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ـ۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۷۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۶۹۴۴/۴۰۰ مورخ ۲۹/۳/۹۸ مدیرکل دفتر نظارت...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۷۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره ۹۸۴۴ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۸ سازمان سنجش...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند۲ صفحه ۲ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ سازمان...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند یک تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ و بند...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض رسیدگی به خواسته ابطال گواهی موضوع بند...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۷۲۴ الی ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۲۶/۱/۹۹...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۸ و بند (ب) تعرفه شماره ۱۳ از...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۵۷/س ـ ۱/۶/۱۳۹۰ رئیس مجمع...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۸/۱۶/۸۰/۹۸ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۸ مشاور...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره۴۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ قانون جامع...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده۱۸۱ قانون...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۱۰ مصوبه شماره ۲۰۹۹ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ شورای...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰