آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۳۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و...
۰۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی...
۰۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۳۴۰ الی ۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۰ـ ۵ ماده ۱۰ دفترچه عوارض...
۰۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۲۶۴ الی ۱۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: از آنجا که دولت مکلف به پرداخت حق...
۰۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت حقوق و مزایا براساس ۳۱ روز در ماه‌های...
۰۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) ماده ۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی...
۰۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲ از بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۸...
۰۵/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره (۲ـ۲) عوارض تفکیک اعیانی سال...
۰۵/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۲۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۴۴۶/۶۰ ـ ۷/۳/۱۳۹۸ وزارت صنعت،...
۰۵/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۲۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۷۷۹۲/۶۰ ـ ۶/۵/۱۳۹۸ وزارت...
۰۵/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۲۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۳) مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت۵۶۰۱۲هـ ـ ۱۱/۹/۱۳۹۷...
۰۵/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۲۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷/۲۶۵۷ بانک ملی ایران مورخ...
۰۵/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۲۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی...
۰۵/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه‌های شماره ۲۴۴۵ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ و ۷۵۱۵۳ـ...
۰۵/۱۲/۱۳۹۹