آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۲۷۶۹۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۱۹۱۵۲/۶۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۷ وزارت صنعت ،...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۸۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۲۹۷۲/۶۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۷۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: صورتجلسه کميته تصويب طرح‌هاي هادي و تعيين محدوده...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۴۹۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ الحاقي به بند ۳ـ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح ويرايش سوم کتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبت‌هاي سلامت
۳۰/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان قطعي عوارض صادراتي فهرست مواد خام و نيمه خام موضوع بند (ژ) تبصره (۶) ماده...
۳۰/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين ارزش نسبي بسته خدمات و مراقبت‌هاي پرستاري
۳۰/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص نرخ حق بيمه درمان مطابق ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي...
۳۰/۰۱/۱۴۰۳
مصوبات جلسه پنجاه و هفتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۸/۰۱/۱۴۰۳
مصوبات هشتادمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي
۲۸/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۶۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۹ آيين‌نامه تقسيط عوارض و بهاي خدمات سال...
۲۸/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۱۰۶۲/ت۱۴۹۱۷هـ مورخ ۳/۲/۱۳۷۴
۲۸/۰۱/۱۴۰۳
دستورالعمل اجرايي سامانه صورت‌هاي مالي موضوع ماده (۱۱)آيين‌نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانکي
۲۸/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۴۰۳۵/ت۵۵۳۲۵هـ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۷
۲۱/۰۱/۱۴۰۳