آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون سند الحاقي (پروتکل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور...
۰۲/۰۳/۱۴۰۲
قانون سند الحاقي (پروتکل) تمديد موافقتنامه موقت تشکيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه...
۰۲/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح تبصره ماده (۱) آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي استان‌ها
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۶) آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۱) آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي استان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ن) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
الحاق تبصره به ماده (۱) آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي بخش
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
آيين¬نامه اجرايي بندهاي (الف) ، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ي)، (ن) و (ص) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۱) آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح جزء (الف) بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۲۵۵۲۲/ت ۵۹۸۱۵ هـ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۶) اصلاحي اساسنامه شرکت سهامي برق منطقه‌اي سيستان و بلوچستان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۲۵) اساسنامه‌هاي سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي بانه ـ مريوان، مهران، بوشهر، سيستان، قصرشيرين...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۷) اساسنامه بانک سپه
۰۱/۰۳/۱۴۰۲