آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تشکيل کارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
قانون اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص تمديد اجراي رشته‌هاي مهارتي مجموعه هشتم شاخه کاردانش
۱۵/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص تغيير شيوه امتحانات نهايي دانش‌آموزان شاخه فني و حرفه‌اي نظام...
۱۵/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۴۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان...
۱۵/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۵/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اقدام شوراي عالي اداري براي تغيير ماهيت سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و...
۱۵/۱۰/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۵/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۳۹۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند۴ ماده ۱۵ مصوبه شماره ۲۷/۳۸/۱ مورخ۱۷/۵/۱۳۹۴...
۱۳/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۴۰۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداري سراب...
۱۳/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۴۰۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداري سراب...
۱۳/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۴۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شوراي اسلامي شهر کرج که طي شماره ۲۶۱۸/۸۶/۵/۳ـ...
۱۳/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره۲۳۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره‌هاي۴ و ۵ بند۱۳ دفترچه عوارض محلي سال...
۱۳/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۳۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره م‌ع/۱۷۳/۹۵۹۸۸ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۷...
۱۳/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره۲۳۹۴ هيأت عمومي ديوان‌عدالت‌اداري باموضوع: اطلاق بخشنامه شماره۲۶۵۶۸۷/۹۹/د/پ/۱۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹...
۱۳/۱۰/۱۴۰۰