آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي از محل ظرفيت بند...
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص مبلغ يکهزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به صورت تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي...
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص مبلغ ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال بابت جبران خسارت ناشي از بارش برف و يخبندان...
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به فروش اوراق مالي اسلامي تا سقف دويست و...
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص مشارکت مدني در قالب شرکت طرح (پروژه) ساماندهي و توانمندسازي محلات حاشيه‌اي شهيد باهنر...
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
قانون موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسکو) درخصوص تأسيس...
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه موافقت با تغيير زمينه فعاليت دانشکده غيردولتي ـ غيرانتفاعي رفاه
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه اصلاح موادي از اساسنامه دانشکده غيردولتي و غيرانتفاعي اصولالدين
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
قانون معافيت واردات مواد اوليه دارويي، شيرخشک و تجهيزات پزشکي از پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه حمايت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال کشور
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه تشکيل کارگروه موقت بررسي وقايع و اعتراضات اخير در کشور
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
لغو تصويب‌نامه شماره ۱۵۲۷۹۰/ت۶۰۴۹۵هـ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۷۱۲۰۹/ت۵۹۹۰۷هـ مورخ ۱۶/۹/۱۴۰۱
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۷۱۲۰۹/ت۵۹۹۰۷هـ مورخ ۱۶/۹/۱۴۰۱
۲۴/۱۰/۱۴۰۱