آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره‌هاي ۳۹۶ و ۳۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در نظريه شماره ۲۰۶۵۷۲ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۹...
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تمديد آيين¬نامه مستثني شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسينيه¬ها، تکايا، مدارس...
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
دستورالعمل بکارگيري خدمات شبکه هاي ارتباطي براي کمک به توسعه صنعت خودروهاي متصل
۰۲/۰۴/۱۴۰۱
اصلاح ماده ۵۹ دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت مراکز مشاوره خانواده
۰۲/۰۴/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۲/۰۴/۱۴۰۱
قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل
۰۲/۰۴/۱۴۰۱
قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل
۰۲/۰۴/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‏هاي تابعه و آيين‌نامه مالي و معاملاتي دبيرخانه...
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۴۲۳۲۹/ت۵۹۸۲۵هـ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره ۵۷۴۱/ت۵۸۶۶۶هـ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰، شماره ۵۷۳۲/ت۵۸۶۶۶هـ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰، شماره ۵۷۴۴/ت۵۸۶۶۶هـ...
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح تبصره ماده (۶) آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۸) آيين‌نامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۶۷۴۳/ت۵۹۷۹۰هـ مورخ ۲۴/۲/۱۴۰۱
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۱
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
لغو بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۱۲۸۰۱۶/ت۵۸۳۹۶هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹
۳۰/۰۳/۱۴۰۱