آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي...
۲۰/۱۲/۱۳۹۲
قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۴/۱۲/۱۳۹۲
قانون تفسير درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسي
۲۱/۱۱/۱۳۹۲
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۱/۱۱/۱۳۹۲
قانون تفسير جزء (۱ـ۵) قوانين بودجه سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور
۱۲/۱۱/۱۳۹۲
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۳) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون اساسنامه کميسيون دامپزشکي سازمان همکاري‌هاي اقتصادي(اکو)
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون موافقتنامه همکاري بين وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت کشور فدراسيون روسيه
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون تعيين تکليف تأمين اجتماعي اشخاصي که ده سال و کمتر حق بيمه پرداخت کرده‌اند
۲۵/۰۸/۱۳۹۲
قانون تفسير قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران...
۲۰/۰۸/۱۳۹۲
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۶/۰۸/۱۳۹۲