آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره ماده (۵) آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب
۱۰/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ
۱۰/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۱۰/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۲۳) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانه‌هاي کشور
۱۰/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۰۳/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح بند (۷) ماده (۶) اصلاحي آيين‌نامه داخلي هيأت دولت
۰۳/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي
۰۳/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۳۰/۰۵/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۱۴) آيين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۳۰/۰۵/۱۳۹۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۵/۰۵/۱۳۹۳
الحاق تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۲۴/۰۴/۱۳۹۳
الحاق تبصره به ماده (۳) اصلاحي اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
الحاق بند (۱۱) به دستورالعمل و روش اجرايي آيين‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
۱۷/۰۴/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۹) آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
۱۷/۰۴/۱۳۹۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي
۱۲/۰۴/۱۳۹۳