آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري
۰۷/۰۸/۱۳۹۴
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) مورخ ۱۹۹۶(۱۳۷۵) کنوانسيون پيشگيري از آلودگي...
۰۷/۰۸/۱۳۹۴
قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات
۳۰/۰۷/۱۳۹۴
قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام
۲۵/۰۷/۱۳۹۴
قانون تصويب کنوانسيون ميناماتا در مورد جيوه
۱۵/۰۷/۱۳۹۴
قانون تصويب تشريفات (پروتکل) حفاظت از درياي خزر در برابر آلودگي ناشي از منابع و فعاليت‌هاي مستقر در...
۲۶/۰۶/۱۳۹۴
قانون منشور سازمان همکاري اقتصادي هشت کشور در حال توسعه
۲۴/۰۶/۱۳۹۴
قانون تصويب اصلاحيه کنوانسيون بازل درباره کنترل انتقالات برون‌مرزي مواد زايد زيان‌بخش و دفع آنها
۲۴/۰۶/۱۳۹۴
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي...
۲۴/۰۶/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه همکاري درخصوص آب و هواشناسي درياي خزر
۲۴/۰۶/۱۳۹۴
قانون اجازه مشارکت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانک توسعه اسلامي
۱۷/۰۶/۱۳۹۴
فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني ۱/۱/۱۳۹۰ تا ۱/۲/۱۳۹۴
۱۰/۰۶/۱۳۹۴
قانون اجازه مشارکت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه صندوق بين‌المللي پول جهت کاهش فقر و ارتقاي رشد...
۲۹/۰۵/۱۳۹۴
قانون تسري ماده(۱۹۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،...
۲۹/۰۵/۱۳۹۴
قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل)هاي اصلاحي (۱)، (۲) و (۴) کنوانسيون ورشو...
۲۹/۰۵/۱۳۹۴