آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اجازه مشارکت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانک توسعه اسلامي
۱۷/۰۶/۱۳۹۴
فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني ۱/۱/۱۳۹۰ تا ۱/۲/۱۳۹۴
۱۰/۰۶/۱۳۹۴
قانون اجازه مشارکت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه صندوق بين‌المللي پول جهت کاهش فقر و ارتقاي رشد...
۲۹/۰۵/۱۳۹۴
قانون تسري ماده(۱۹۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،...
۲۹/۰۵/۱۳۹۴
قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل)هاي اصلاحي (۱)، (۲) و (۴) کنوانسيون ورشو...
۲۹/۰۵/۱۳۹۴
قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۹/۰۵/۱۳۹۴
قانون نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي
۱۰/۰۵/۱۳۹۴
قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران
۲۱/۰۴/۱۳۹۴
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري
۲۱/۰۴/۱۳۹۴
قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي
۲۱/۰۴/۱۳۹۴
قانون اصلاح قانون آيين دادرسي کيفري
۱۴/۰۴/۱۳۹۴
اصلاحيه
۰۴/۰۴/۱۳۹۴
قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل يکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسي
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون اصلاح ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۳۰/۰۲/۱۳۹۴