آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
سیاست‌های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو
۰۵/۰۵/۱۴۰۰
آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی
۰۵/۰۵/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۵/۰۵/۱۴۰۰
اساسنامه فدراسیون¬های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بیست و سوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه...
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تعیین شهرستان نهبندان (استان خراسان جنوبی) به مدت سه ماه از اول خرداد تا پایان مرداد...
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ارتقای بهره‌وری بخش سایر خدمات
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ارتقای بهره‌وری بخش صنعت
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بیست و دوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره‌برداری ژنتیکی موضوع ماده‌(۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از...
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ارتقای بهره‌وری بخش ارتباطات
۲۷/۰۴/۱۴۰۰