آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون الحاق يک‌تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع...
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون اصلاح ماده (۲۳۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجراي احکام مدني
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون تصويب اصلاحات اساسنامه، کنوانسيون و آيين‌نامه کلي فراهمايي‌ (کنفرانس‌)ها، مجامع و جلسات اتحاديه...
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون تصويب اصلاحات ضمايم کنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتيها ۱۹۷۳(مارپل۷۸/۱۹۷۳)ـ...
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۷/۱۲/۱۳۹۴
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسي کشورهاي اسلامي (سميک)
۲۵/۱۲/۱۳۹۴
قانون اساسنامه مرکز منطقه‌اي همکاري دستگاههاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي (آمبودزماني) کشورهاي عضو...
۰۶/۱۲/۱۳۹۴
قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۲۴/۱۱/۱۳۹۴
قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه
۰۷/۱۱/۱۳۹۴