آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۷/۱۲/۱۳۹۴
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسي کشورهاي اسلامي (سميک)
۲۵/۱۲/۱۳۹۴
قانون اساسنامه مرکز منطقه‌اي همکاري دستگاههاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي (آمبودزماني) کشورهاي عضو...
۰۶/۱۲/۱۳۹۴
قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۲۴/۱۱/۱۳۹۴
قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه
۰۷/۱۱/۱۳۹۴
قانون شوراهاي حل اختلاف
۰۷/۱۱/۱۳۹۴
قانون اصلاح بند (ي) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۱۴/۱۰/۱۳۹۴
قانون تسري مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به کارکنان ارتش جمهوري...
۱۴/۱۰/۱۳۹۴
قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران
۱۰/۱۰/۱۳۹۴
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
۰۳/۱۰/۱۳۹۴
اصلاحيه قانون الحاق يک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولي و بانکي کشور
۰۳/۱۰/۱۳۹۴
اصلاحيه قانون تصويب کنوانسيون ميناماتا در مورد جيوه
۰۳/۱۰/۱۳۹۴
قانون پيشگيري از وقوع جرم
۱۷/۰۹/۱۳۹۴
قانون حمايت از صنعت برق کشور
۱۷/۰۹/۱۳۹۴
قانون اصلاح بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۱۷/۰۹/۱۳۹۴