آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۶/۱۰/۱۳۹۵
اصلاح تبصره ماده (۲) آيين‌نامه تعيين تعرفه خدمات کنسولي
۲۰/۱۰/۱۳۹۵
اصلاح مواد (۴۳) تا (۴۸) آيين‌نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي
۰۸/۱۰/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي، رسيدگي به شکايات و اجراي آراي شوراي رقابت
۰۶/۱۰/۱۳۹۵
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
۲۵/۰۹/۱۳۹۵
اصلاح صدر و بند (ب) ماده (۷) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۱) قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي
۲۳/۰۹/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۶) آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت
۲۰/۰۹/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي، رسيدگي به شکايات و اجراي آراي شوراي رقابت
۲۶/۰۸/۱۳۹۵
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
اصلاح تبصره (۱) ماده (۳) آيين‌نامه توسعه و گسترش کاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
الحاق تبصره (۳) به ماده (۴۰) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت...
۳۱/۰۶/۱۳۹۵
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۲۰/۰۶/۱۳۹۵
اصلاح دستورالعمل و روش اجرايي آيين‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
۱۳/۰۶/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي کميسيون‌هاي جلوگيري از سوانح راه‌آهن
۰۹/۰۶/۱۳۹۵