آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضي مستحدث و ساحلي
۰۴/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح بند (۹۲) ماده (۱) آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي
۱۶/۰۱/۱۳۹۶
اصلاح مواد (۳) و (۴) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳۵) و رديف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون...
۱۶/۰۱/۱۳۹۶
اصلاح تبصره ماده (۷) آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل...
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح بند (پ) ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور
۲۵/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۷) آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو
۲۳/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲) اصلاحي ماده (۹) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي
۱۵/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲۴) آيين‌نامه ساماندهي و توسعه رسانه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال
۱۵/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۱۵/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۴۰) آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
۲۰/۱۱/۱۳۹۵
اصلاح تبصره ماده (۴۴) آيين‌نامه اجرايي مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۰/۱۱/۱۳۹۵
اصلاح تبصره (۳) ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح اختيارات سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج...
۱۸/۱۱/۱۳۹۵
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۶/۱۰/۱۳۹۵
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي
۲۶/۱۰/۱۳۹۵