آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين¬نامه تعيين تعرفه خدمات کنسولي
۰۸/۰۹/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش گاز
۰۸/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانکاران
۰۸/۰۹/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (م) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
آيين¬نامه ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره/ هيأت عامل شرکت‌هاي دولتي، بانک¬ها...
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه اجرايي ماده (۶) قانون حمايت از اطفال و نوجوانان
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده(۴۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي...
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي جزء (۳) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
الحاق تبصره (۵) به ماده(۱) آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي...
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي ماده (۳۴) قانون احکام دايمي برنامه¬هاي توسعه کشور (نظام فني و اجرايي يکپارچه کشور)
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستي
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)،...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۳) اصلاحي آيين¬نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
آيين‎نامه اجرايي بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي...
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
آيين‏نامه انضباطي تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتي (موضوع ماده (۸۶) اصلاحي قانون دريايي ايران)
۲۶/۱۲/۱۳۹۹