آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه ويژه اقتصادي لرستان
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي سبزوار
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت و محدوده منطقه ويژه اقتصادي بروجرد
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص هزينه پيوند کليه به مشمولين موضوع بند (۳) ماده (۱) اساسنامه صندوق بيماري هاي خاص و...
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۹ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با عنوان «تعرفه و الزامات استفاده از دکل‌ها...
۳۰/۰۷/۱۴۰۱
مصوبات جلسه ۳۱/۶/۱۴۰۰ هيأت امناي صندوق توسعه ملي
۲۶/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۶ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص نصاب موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۵۲۳۴۷/ت۵۹۸۰۸هـ...
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
مصوبات جلسه مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ هيأت امناي صندوق توسعه ملي
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره‌هاي ۱۶۱۰۸۳/ت۵۱۶۸۲هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۵۴/ت۵۱۷۵۳هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۴ و ۱۰۹۳۳۶/ت۵۲۴۶۷هـ...
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص اخذ گواهي اسقاط توليدکنندگان موتورسيکلت و خودروهاي ديزلي از مراکز اسقاط
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تعيين بانک هاي عامل و سهميه آنها براي پرداخت تسهيلات طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسکن...
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص واردات خودرو
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين دستگاه‌هاي مسئول کميسيون‌هاي مشترک اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي...
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعديل نصابهاي مندرج در قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص ايجاد پست مشاور امور زنان و خانواده در دستگاههاي اجرايي
۲۶/۰۵/۱۴۰۱