آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد تيس
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد مجلسي
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد بهارستان
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد بينالود
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد انديشه
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد پرديس
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد پرند
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد هشتگرد
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد عاليشهر
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد مهاجران (اميرکبير)
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد سهند
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد گلبهار
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد رامشار
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت
۲۵/۰۶/۱۳۹۲