آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمي از سال ۱۴۰۲
۲۰/۰۲/۱۴۰۲
اصلاحيه قانون الحاق دولت ج.ا.ا به سازمان همکاري شانگهاي
۲۰/۰۲/۱۴۰۲
قانون اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)
۰۷/۰۲/۱۴۰۲
قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۶/۰۱/۱۴۰۲
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
قانون يادداشت تعهدات جمهوري اسلامي ايران در راستاي کسب جايگاه دولت عضو در سازمان همکاري شانگهاي
۰۹/۱۲/۱۴۰۱
قانون نحوه تشکيل و فعاليت تشکل¬هاي صنفي ـ تخصصي
۰۹/۱۲/۱۴۰۱
قانون اصلاح قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تکميلي و تخصصي
۰۹/۱۲/۱۴۰۱
قانون اصلاح ماده (۵) قانون بيمه¬هاي اجتماعي کارگران ساختماني
۰۴/۱۲/۱۴۰۱
قانون اصلاح بند «ب» ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده
۰۴/۱۲/۱۴۰۱
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همکاري شانگهاي
۱۹/۱۱/۱۴۰۱
قانون اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۱/۱۱/۱۴۰۱
قانون معافيت واردات مواد اوليه دارويي، شيرخشک و تجهيزات پزشکي از پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهي صنعت خودرو
۲۴/۱۰/۱۴۰۱