آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (ز) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها
۱۹/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۱۵) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۹/۰۶/۱۳۹۶
اصلاح آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي
۲۱/۰۵/۱۳۹۶
اصلاح بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱) و ماده (۱۰) آيين‌نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه...
۰۷/۰۵/۱۳۹۶
تسري جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) اصلاحي پيوست آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوري...
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالکيت و اداره امور شهرک‌هاي صنعتي
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۸) آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي...
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
الحاق يک تبصره به ماده (۱۱۸) آيين‌نامه اجرايي قانون معادن
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
الحاق ماده (۵) به آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
۱۱/۰۴/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۱) آيين نامه اجرايي ماده (۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت...
۱۱/۰۴/۱۳۹۶
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه
۱۸/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۱) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
۱۱/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
۰۴/۰۳/۱۳۹۶