آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريکا در منطقه
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
قانون ترويج کتابت قرآن کريم به رسم‌الخط مفاخر ملي
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
اصلاحيه روزنامه رسمي درخصوص قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور...
۲۹/۰۶/۱۳۹۶
قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي
۲۱/۰۶/۱۳۹۶
قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه...
۲۱/۰۶/۱۳۹۶
قانون اصلاح ماده (۳۵) قانون خدمت وظيفه عمومي
۱۶/۰۶/۱۳۹۶
قانون هواي پاک
۲۶/۰۵/۱۳۹۶
قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۶/۰۵/۱۳۹۶
قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵...
۲۱/۰۵/۱۳۹۶
اصلاحيه ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ـ...
۱۱/۰۵/۱۳۹۶
قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال ۱۳۹۵ کل کشور
۰۷/۰۵/۱۳۹۶
اصلاحيه قانـون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون مجازات استفاده‌کنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ ۱۸/۶/۱۲۸۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۰۹
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ ۱/۱/۱۳۱۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۲۸
۲۱/۰۴/۱۳۹۶