آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه سنجش کتبی داوطلبان آزمون مرکز وکلاء ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
اصلاحیه ماده ۲۰ و بندهای الف و ب مواد ۱۷ و ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های...
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۹ کشور
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ مصوبه شماره ۶۲/۵۶۴۰۸هـ...
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی ضرورت تهیه طرح ویژه توسعه منطقه مرزی سومار و طرح...
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اصفهان موضوع...
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب طراحی شهری مجموعه ۱۲۰ هکتاری و طرح جامع سه بعدی...
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شماره چهار جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شماره سه جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (فراگیرسازی سفته و برات الکترونیکی)
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شماره دو جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (توسعه، تکمیل و گسترش سلامت الکترونیکی)
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شماره یک جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاحیه موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۰/۰۵/۱۴۰۰