آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۴۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۲ـ۱۴ از فصل ۱۴ (خاتمه خدمت و مزاياي آن)...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۷۵۵۷/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۷/۲/۱۴۰۰ سازمان...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۲۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ کارگروه آرد...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۲۴۲۳ الي ۲۴۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ بندهاي (الف) و (ج) ماده ۳۹ آيين‌نامه...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز دوم از ماده ۳۶ آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۶/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تعيين مجري و ساز و کارهاي...
۱۶/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه تعيين اولويت‌ها و سياست‌هاي فرهنگي، علمي، فناوري و نوآوري برنامه هفتم
۱۶/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه عضويت سه نفر از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي تلفيق برنامه هفتم
۱۶/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه تفويض وظايف و اختيارت هيأت امناء به کميسيون دائمي هيأت امناي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي...
۱۶/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۶۷۲۴۹/۷۱۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۹ مرکز برنامه‌ريزي...
۱۶/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۹۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ تبصره ۱ بند ۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۷ از تعرفه...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در ماده ۳۱ دستورالعمل رسيدگي به تخلفات...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۲۰۸۲ الي ۲۴۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي بند...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹/۲۰۰/ص مورخ...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱