آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص ارائه رايگان خدمات سرپايي و بستري شيرخواران و کودکان زير هفت سال در مراکز دولتي دانشگاهي
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص «بررسي راهکارهاي افزايش ميزان سهم ترافيک داخلي و مقابله با پالايش‌شکن‌ها»...
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
قانون الحاق يک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص «ايجاد سامانه ملي و جامع داده‌ها» مصوبه شماره دو نود و ششمين جلسه...
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص«بررسي پيشنهاد تغيير موضوع بند ۱ ماده ۲ سند "سياست‏ها و اقدامات ساماندهي...
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
تصميم جلسه ۵۹۰ شوراي رقابت در خصوص دستورالعمل تشکيل کارگروه اقتصاد ديجيتال
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۳ جلسه ۳۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تأمين خدمات زمان شبکه ملي...
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/ ۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعيين تکليف اعتبار...
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه تعيين اصول حاکم بر بازنگري آيين‌نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي...
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اعضاي صاحب‌نظر براي عضويت در کميته تدوين سياست‌‌ها...
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه اصلاح و تکميل ماده ۲ سياست‌‌ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت در جمهوري اسلامي...
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
اساسنامه مجمع مراکز فرهنگ ‌‌پژوهي کشور
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
آئين‌نامه جذب پذيرش استعدادهاي برتر ملي در حوزه‌هاي علمي، پژوهشي، فنّاوري، فرهنگي، هنري، تربيتي، قرآني...
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور و تغيير نام آن به بنياد ملي علم ايران
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب رئيس شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني
۱۴/۱۲/۱۴۰۲