آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تغيير افق طرح جامع شهر جيرفت
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سياست هاي کلي دولت مبني بر کاهش تراکم ناخالص واحدهاي...
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تعارضات مالکيتي در محدوده مصوب براي احداث شهرک نيشتمان...
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تعارضات مالکيتي در اراضي موسوم به ۵۰۰هکتاري غرب شهرصدر
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص امکان سنجي و مکان يابي شهرجديد کوشک در شهرستان پارسيان
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرسبزوار
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
دستورالعمل تامين برق اضطراري مراکز حياتي، حساس، مهم و قابل حفاظت
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شوراي اسلامي...
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۱ آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره ۱۹ قانون...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ از شرايط و ضوابط ادامه تحصيل (بخش ب) دستورالعمل...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۳۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ بخش دوم مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰ شوراي...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۳۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۲۱ـ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۲۴۳۳ و ۲۴۳۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۹ـ۲ و بندهاي ۱، ۲، ۴ و ۵ آن از تعرفه...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ نامه شماره ۲۲۴۶۵۹ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ فرمانداري...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱