آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون هواي پاک
۲۶/۰۵/۱۳۹۶
قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۶/۰۵/۱۳۹۶
قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵...
۲۱/۰۵/۱۳۹۶
اصلاحيه ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ـ...
۱۱/۰۵/۱۳۹۶
قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال ۱۳۹۵ کل کشور
۰۷/۰۵/۱۳۹۶
اصلاحيه قانـون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون مجازات استفاده‌کنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ ۱۸/۶/۱۲۸۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۰۹
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ ۱/۱/۱۳۱۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۲۸
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ ۱/۱/۱۳۲۹ تا ۳۰/۷/۱۳۳۶
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
۰۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون اصلاحات پيوست معاهده (کنوانسيون) بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و آيين‌نامه...
۰۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون تنقيح قوانين مالياتي کشور
۰۹/۰۳/۱۳۹۶
قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي کشور
۰۹/۰۳/۱۳۹۶
قانون تشکيل هيأت‌هاي انضباطي رسيدگي به شکايات و تخلفات کارکنان نيروهاي مسلح
۱۲/۰۲/۱۳۹۶