آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۴۰۳۵/ت۵۵۳۲۵هـ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۷
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۱۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ آيين‌نامه نقل و انتقال فرهنگيان سال ۱۴۰۳ـ...
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۱۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ آيين‌نامه نقل و انتقال فرهنگيان سال ۱۴۰۳ـ...
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح بند (۲) ماده (۱۳) آيين نامه اجرايي ماده (۶۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد...
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
الحاق عبارت به جزء (۲) تبصره (۳) اصلاحي بند ‌(ز) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ کاربري...
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
الحاق متون به ماده (۳) اساسنامه شوراي عالي فضايي
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ يکصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ريال به منظور جبران خسارات ناشي...
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق استفاده از پلاک ثبتي (۵۲/۳۵۲۶) واقع در بخش (۳) تهران، اراضي يوسف‏آباد به...
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ...
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
برنامه ملي توسعه سامانه‌ها و زنجيره توليد برق خورشيدي
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
دستورالعمل اجرايي بند (ط) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون ساماندهي صنعت خودرو
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
آيين‌نامه يکپارچه‌سازي خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات وزارت نيرو(شرکت توانير) از دولت با بدهي شرکت‌هاي دولتي وابسته و تابعه...
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص ارجاع اختلاف‌هاي ناشي از اجرا يا تفسير برخي از قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني...
۲۰/۰۱/۱۴۰۳