آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۶۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۷ مديرکل دفتر تنظيم روابط کار...
۰۹/۰۳/۱۴۰۱
اصلاحيه
۰۹/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص الزام بانک مرکزي جمهوري...
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص هزينه حمل در تبصره (۱)...
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۳۴۴۱۹/ت‌۵۹۴۸۳هـ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تعيين مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحي قانون ماليات‌هاي...
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
قانون سند الحاقي (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت...
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
قانون جهش توليد دانش‌بنيان
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
قانون تمديد مهلت اجراي قانون اساسنامه شرکت ملي پست جمهوري اسلامي ايران
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
قانون نسخ قانون تغيير ساعت رسمي کشور
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
قانون اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت...
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
اصلاحات قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در متن، جداول، پيوست‌ها و تغييرات متفرقه
۰۳/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: صورتجلسه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۸ شهرداري کاشان مبني بر تعيين...
۳۱/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۵ و ۷ عوارض تفکيک عرصه که در سالهاي ۱۳۸۳ و...
۳۱/۰۲/۱۴۰۱