آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت و محدوده منطقه ويژه اقتصادي شهرضا
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تسويه و تهاتر بدهي شرکت¬هاي دولتي زيرمجموعه وزارت نيرو (شرکت مادرتخصصي توليد نيروي...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت مبلغ چهارصد و هشتاد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۸۰) ريال تسهيلات بانکي ارزان¬قيمت...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تأمين هزينه انجام اقدامات پيشگيرانه در برابر مخاطرات طبيعي و کاهش خطرپذيري ناشي...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص برگزاري مسابقات علمي جهاني (المپياد) فيزيک در سال ۱۴۰۳ توسط وزارت آموزش و پرورش
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نرخ بهاي خدمات صدور گواهي معاينه فني ماشيني (مکانيزه) خودروها و موتورسيکلت‌ها
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تأمين هزينه تجهيز و تعمير بالگردهاي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد گلمان
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد مهرگان
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۱) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
آيين نامه حمايت از نخبگان ايراني
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان خراسان شمالي
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان خراسان رضوي
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان خوزستان
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان لرستان
۲۰/۱۲/۱۴۰۱