آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تعيين بستر و حريم قانوني دريا در شهر بندرعباس
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص افزايش افق طرح جامع شهر مشهد
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون حريم گسل‌هاي شهر کرج
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت طرح جامع سوسنگرد الحاق اراضي با مالکيت دولت ـ...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح جامع شهر اروميه احداث خيابان در بافت...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح جامع شهر جديد شيرين شهرالحاق اراضي با...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۷ از مصوبه جلسه شماره ۱۴۷ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ شوراي...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
الحاق بند (۲۰) به ماده (۱) آيين¬نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ي)، (ک) و (ل)...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۵/ت۶۰۳۷۴هـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۶/ت۵۸۸۹۱هـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
مصاديق موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي که عدم ورود کالا عمدي نيست، موضوع تبصره بند (الف) ماده...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص ممنوعيت هرگونه فعاليت در خصوص تعديل وضع آب و هوا و بارورسازي ابرها توسط اشخاص حقيقي...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص خريد يک دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط پژوهشکده بيمه وابسته به بيمه مرکزي جمهوري...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعديل مبالغ مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامي ـ مصوب۱۳۹۲ـ و بند (ب) ماده (۵۲۹)...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱