آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۹۳۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۸ و ۹ ماده ۱ تصويبنامه شماره ۷۹۷۹۵/ت۵۶۶۱۰هـ...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۹۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن بخش از بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۲۱ـ ۲۷/۲/۱۳۹۹ سازمان...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۹۳۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آيين‌نامه مستثني...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۹۳۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۰ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲ مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۰ سازمان...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره‌هاي ۲۹۳۲ و ۲۹۳۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ بند ۱۳ـ۱ـ۱۱ از ضوابط و مقررات...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۹۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۹۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عوارض حذف پارکينگ در ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۹۲۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) ماده ۲۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۹۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراک در...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۸۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ بند الف رديف ۴ مصوبه مورخ ۳/۳/۱۴۰۰ کميته سوخت...
۱۷/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره۲۸۱۹ هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند۸ ماده۳ تصويب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵هـ...
۱۷/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۸۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند ۲۳ از دفترچه تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹...
۱۷/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۸۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) ماده ۳ تصويب‌نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت۵۶۵۹۷هـ...
۱۷/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۸۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه مربوط به عوارض تأمين پارکينگ از تعرفه عوارض...
۱۷/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۹۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۲ و تبصره آن از بند ۱۵ از تعرفه عوارض سال...
۱۶/۱۲/۱۴۰۰