آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل ضوابط و شرايط تأسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الکترونيک قضايي
۳۱/۰۲/۱۳۹۲
آيين‌نامه نحوه جذب، گزينش و کارآموزي داوطلبان تصدي امر قضاء و استخدام قضات
۳۱/۰۲/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۹۵۶۶/۹۰۰۰ به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور
۲۳/۱۲/۱۳۹۱
آيين‌نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتظامي
۱۰/۱۲/۱۳۹۱
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۶۶/۹۰۰۰- ۲۵/۱۱/۱۳۹۱
۳۰/۱۱/۱۳۹۱
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۲۵۷۸/۹۰۰۰ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به رؤساي کل دادگستري استان‌ها
۱۱/۱۱/۱۳۹۱
آئين‌نامه اجرايي بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۲۸/۰۹/۱۳۹۱
اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب...
۲۰/۰۷/۱۳۹۱
نظريه مشورتي اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و آيين‌نامه...
۲۰/۰۶/۱۳۹۱
موافقت مقام معظم رهبري با عفو يا تخفيف مجازات محکومان واجد شرايط دادگاههاي عمومي و انقلاب، سازمان تعزيرات...
۰۴/۰۶/۱۳۹۱
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۰۲۰/۹۰۰۰ ـ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به مراجع قضايي سراسر کشور
۰۴/۰۶/۱۳۹۱
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۲۷۹/۹۰۰۰ ـ ۲۸/۵/۱۳۹۱ به رؤساي کل دادگستري استان‌ها
۰۴/۰۶/۱۳۹۱
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۲۸۳/۹۰۰۰ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۱ به رؤساي کل دادگستري استان‌ها
۱۶/۰۵/۱۳۹۱
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۵/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤساي کل دادگستري استان‌ها
۱۰/۰۵/۱۳۹۱
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۱/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤساي کل دادگستري استان‌ها
۱۰/۰۵/۱۳۹۱