آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۹۸۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير تبصره ۱ بند ۲ شرايط اختصاصي استخدام در...
۲۱/۱۲/۱۴۰۰
مصوبات پنجاه و پنجمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۱/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تقويت و توسعه توليد برنج...
۲۱/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص افزايش توليد، حمايت از...
۲۱/۱۲/۱۴۰۰
شاخص¬هاي عملکرد نظام پايش و ارزيابي مديريت بحران موضوع ماده (۲۴) قانون مديريت بحران کشور
۲۱/۱۲/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۱/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره‌هاي ۲۹۲۰ و ۲۹۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند۲ مصوبه شماره ۳۹۸۰/۹۸/۲۸/ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۹۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۰۲۰/۳۱۶۱۴ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ وزير جهاد...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره‌هاي ۲۹۱۴ الي ۲۹۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) ماده ۲۳ آيين‌نامه اجرايي...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۹۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با استناد به بند (ب) ماده۸۴ قانون تشکيلات و آيين...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۹۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبات شماره ۱۷۹۷/۹۸/۵/ش مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ و شماره...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره‌هاي ۲۸۴۵ و ۲۸۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱، ۳ و ۴ تصويب‌نامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۹۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ـ ۲۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۷ و...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۸۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند۱۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۸۴۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۴۶۸۸/۹۶/۴/ش ـ ۲۹/۳/۱۳۹۶ شوراي اسلامي...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰