آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره و امضاي موقت موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص موافقت نامه ارتقاء، حمايت و تضمين سرمايه‌گذاري في‌ما‌بين کشورهاي عضو سازمان همکاري...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ريال به بنياد مسکن انقلاب اسلامي...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ هشتاد هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰) ريال جهت اجرا و تکميل طرح هاي...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص لازم‌الاجرا بودن تضمين نامه هاي صادرشده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (بارگذاري...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان يزد
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون امکان سنجي توسعه و بازطراحي شهرک مسکوني شهيد رجايي متعلق...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح مجموعه شهري اردبيل
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر مشهد ضوابط عام...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تصويب پيشنهاد بازنگري در نگرش و روش تهيه طرح جامع شهر
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح بلندمرتبه‌سازي شهر سرخرود
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص ايجادمعبر جديد در غرب محور حافظ در محدوده بافت تاريخي...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ پيرامون مصوبات سفر استاني هيات وزيران به استان فارس
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص افزايش افق طرح جامع شهر مشهد پيرو تکليف مقرر در مصوبه...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص سند ميانکار طرح جامع شهر پاکدشت
۲۴/۱۲/۱۴۰۱