آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۰۰۱۶۳۶ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۹۸۸۷۶ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه ۱۶۵۱۰/۹۸/۵۰۲۰...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۳۸۹۰۷ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۷۵۰۵۰ مورخ...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره۳۱۲۹۹۳۰ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه مورخ ۲۴/۰۱/۱۴۰۲ قائم‌مقام...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۹۷۸۶۴ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲۰ آيين نامه شماره...
۰۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۶۲۸۲۴ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق شق ۱ بند الف ماده ۲...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۶۰۷۹۸ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره بند شماره يک قسمت تذکرات...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۵۷۵۶۹ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه شماره ۶۵۵۵/۹۷/م/ت/۵۵۴۴۰/هـ...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۵۶۵۴۶ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: واژه «تأييد» از مکاتبه شماره...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۵۵۶۱۳ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ماده ۷ آيين نامه...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۹۲۲۱۸ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء ۳ بند ج بخش چهارم امتيازات و سهميه...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۸۹۵۷۳ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ماده ۶ تصويب‌نامه هيأت وزيران...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره۲۹۸۲۰۸۲ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: حذف خوشه‌هاي اختصاصي عنوان شغلي دستياري...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۶۹۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۱۹۱۵۲/۶۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۷ وزارت صنعت ،...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۸۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۲۹۷۲/۶۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳